Fordybelsestid

Indsendt af zbcadmin den 28/08/2018 - 17:07

fordybelsestid

Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse er vekseluddannelser. Uddannelserne sker i en vekselvirkning imellem skole- og praktikperioder, så eleven igennem udvikling af erhvervsfaglige kompetencer opnår fagidentitet inden for området.  Vekselvirkningen og inddragelsen af erfaringer fra teorien til praksis og omvendt udvikler elevens evne til at reflektere over oplevede problemstillinger og til at medtænke teori i en konkret praksis.

 

Det er SOSU ZBCs mål, at eleven igennem uddannelsen oplever en sammenhæng imellem skole- og praktikperioder, at uddannelsesforløbet er meningsfuldt og at de enkelte dele af uddannelsen supplerer hinanden.

 

For at eleven har mulighed for at fordybe sig i praktikperiodens faglige og teoretiske indhold, gives eleven som udgangspunkt fire timers fordybelsestid om ugen. Timernes indhold og placering planlægges i samarbejde mellem elev og praktiksted med udgangspunkt i elevens læringsbehov. Dette vil give den enkelte elev mulighed for at fordybe sig i udvalgte områder eller problemstillinger i relation til praksis.

 

Rammer og vilkår for fordybelsestiden aftales og planlægges individuelt med det enkelte praktiksted og det er en forudsætning, at eleven i samarbejde med sin praktikvejleder/praktiksted har planlagt, hvad den konkrete fordybelsestid bør anvendes til. Dette kan eksempelvis være:

 

  • Tilegnelse af praksisrelateret teori.
  • Praktikstedets læringsredskab
  • Elevens skriftlige forberedelse til ugentlig vejledningssamtale
  • Udvikling af personlige og faglige kompetencer.
  • Logbogsskrivning.
  • Refleksion over praksis.
  • Undervisning, færdigheds- og simulationstræning.
  • Faglig elevcafe
  • Besøg hos relevante tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere

Elev og praktikvejleder er begge ansvarlige for opfølgning af fordybelsestimerne.

 

 

 

Primær kategori
Andre kategorier