Klage over afgørelse truffet af SOSU ZBC

paragraf

Hvad kan du klage over

  • afslag på optagelse
  • udelukkelse fra fortsat undervisning
  • midlertidig hjemsendelse
  • indkaldelse til fornyet skoleophold
  • overflytning til anden skole

Du kan ikke klage formelt over fx vejledende standpunktskarakterer og helhedsvurderinger.

Tidsfrist for klagen
Du skal sende din klage til skolen. Skolen skal modtage klagen senest fire uger efter, du har fået afgørelsen.

Hvordan klager du
Du sender din klage og begrundelse til mail: zbc@zbc.dk

Hvornår får du svar
Du får svar fra skolen senest to uger efter at klagen er modtaget på din skole. 

Hvis du ikke får medhold af ZBC SOSU Sjælland
Hvis du ikke får medhold i din klage, og hvis du ønsker at opretholde klagen, sender ZBC SOSU Sjælland din klage videre til Undervisningsministeriet sammen med skolens udtalelse. Inden dette gøres, har du mulighed for at komme med yderligere kommentarer, som medsendes. Skolen skal have dine kommentarer inden for en uge, fra du har modtaget skolens afgørelse.  Undervisningsministeriet har ingen formel svarfrist, men handler klagen om indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole, kan du fortsætte på uddannelsen indtil ministeriets svar kommer. Ministeriets svar er endeligt. 

Andre kategorier
Primær kategori