Klage vedrørende grundfag og centralt udarbejdede valgfag

paragraf

Hvad kan du klage over
Du kan klage, hvis du mener, at undervisningen ikke opfylder kravene i Grundfagsbekendtgørelsen. Manglerne kan omhandle indhold i, eller rammer for undervisningen. 

Tidsfrist for klagen
Du skal sende din klage, så den er modtaget senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig. 

Hvordan klager du
Du sender din klage og begrundelse til mail: zbc@zbc.dk  

Hvem svarer – og hvornår får du svar
Du får svar senest 14 dage efter, skolen har modtaget klagen.  Hvis du ikke får medhold i klagen, sender skolen klagen videre til Undervisningsministeriet sammen med en udtalelse fra SOSU Sjælland. Undervisningsministeriet har ingen formel svarfrist, men ministeriet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning. Det betyder, at SOSU Sjællands afgørelse skal stilles i bero – indtil der er svar fra ministeriet. Undervisningsministeriets svar er endeligt. 

Andre kategorier
Primær kategori